Öktem Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. Allianz Sigorta Anlaşmalı Acentesidir

Sağlık Sigortası Teminatları Yazı Dizisi Bölüm 3

YATARAK TEDAVİ EK TEMİNATLARI VE HİZMETLERİ İLE ÜCRETSİZ KONTROL TEMİNATLARI:

Geçen yazımızda Yatarak Tedavi ek teminatlarına başlamış ve bir kısmını açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımızdadoctor-563428_1920 da ek teminatların devamını ve poliçede bulunan ek hizmetleri anlatmaya çalışacağız. Bu ek teminatlar ve hizmetler, tedavinizi destekleyen tıbbi malzeme ve suni uzuv temin edilmesi, Türkiye’de tedavisi olmayan hastalıkların yurtdışında tedavi ettirilmesi, acil durumlarda kullanılmak üzere Ambulans hizmeti ile erken teşhise imkan sağlayan PSA tarama, Mamografi ile Genel Sağlık Kontrolü’nü kapsayan ücretsiz kontrol teminatlarıdır.

Tıbbi Malzeme: Sigortalının poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, aerochamber, nebulizatör, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbası, tekerlekli sandalye (doktor raporuyla kalıcı sakatlığın belgelenmesi durumunda) ve işitme cihazından (cihaz bakımı ve sarf bedelleri hariç) ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Suni Uzuv: Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu bir organın kaybolan fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan ve estetik amaç taşımayan parmak, el, kol, bacak ve vücuda implante edilen cihazlardan; ICD, PCA, kalp pili, koklear implantlar, insülin pompası ve göz protezi gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi ve sigortacının onaylaması koşulu ile poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Türkiye’de Tedavisi Olmayan Yatarak Tedaviler: Hastalığın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye’de mevcut olmadığı yönünde sağlık kurulu kararının bulunması kaydıyla, yatarak tedaviler teminatı yurtdışında limitli olarak tercih edilen poliçelerdeki ek yurtdışı yatarak tedavi teminatı olarak, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde yürürlüğe girer.

Söz konusu tedavi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye’de bulunup bulunmadığı üç hekimden oluşan bir sağlık kurulu kararıyla belirlenir. Sağlık kurulu sigortalıyı tedavi eden hekim, sigorta şirketi tarafından belirlenen hekim ile bu iki hekimin onayı ile belirlenecek üniversitede ilgili branşta öğretim görevlisi olan üçüncü bir hekimden oluşur. Sağlık kurulunun tedavinin Türkiye’de yapılamadığı konusunda çoğunluk oyuyla karar vermiş olması gereklidir.

Ambulans: Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için “Allianz Çözüm Hattı”nı araması koşulu ile bu hizmetin verilebildiği bölgelerde “Ambulans” teminatından yararlanır.

Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna karayolu ile ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sigortacıya detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve sigortacının onayı ile hava veya deniz ambulans hizmeti sigortacı tarafından verilir.

Yatarak tedavi teminatlı poliçeniz içinde şimdiye kadar saydığımız ek teminatların yanında erken teşhisin öneminin bilincinde olarak sigortalılarımıza sunulan 3 adet ek “kontrol teminatı” daha var.

Birincisi, 40 yaş ve üstü olan kadın sigortalılarımız için “Kontrol Mamografi”.

İkincisi, 40 yaş ve üstü olan erkek sigortalılarımız için  “PSA Tarama”.

Üçüncüsü, “Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü”.

bethesda-naval-medical-center-80380_1280Kontrol Mamografi: Poliçe başlangıç tarihinde 40 yaş ve üstü olan kadın sigortalıların yaptıracakları kontrol mamografiye* ilişkin ücretleri, yılda bir defaya mahsus olmak üzere internet sitemizde yer alan “Özel Anlaşmalı Mamografi Tarama Merkezlerinde” önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

PSA Tarama: Poliçe başlangıç tarihinde 40 yaş ve üstü olan erkek sigortalıların yaptıracakları PSA taramaya** ilişkin ücretleri, yılda bir defaya mahsus olmak üzere internet sitemizde yer alan “Özel Anlaşmalı PSA Tarama Merkezlerinde” önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü: Bu teminat da koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, anlaşmalı aile hekimi muayene ve yaşa göre değişen tetkik giderleri, tanımlı işlemlerle sınırlı olmak üzere internet sitemizde yer alan “Özel Anlaşmalı Aile Hekimliği Merkezlerinde” önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Aile Hekimi Muayenesi ile Genel Sağlık Kontrolü, poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.

Bu kapsamda yapılan “Genel Sağlık Kontrolü” kapsamı aşağıda gösterilmiştir.

Genel Sağlık Kontrolü Tetkikleri 0-18 Yaş 19-40 Yaş 41 Yaş ve Üzeri
Hemogram + + +
Sedimantasyon + + +
Tam İdrar Tahlili + + +
Açlık Kan Şekeri + +
EKG + +
HDL Kolesterol + +
LDL Kolesterol +
Total Kolesterol + +
Kreatinin + +
PA AC Grafi + +
SGOT + +
SGPT + +
Ürik Asit +