In terms of insurance practices and specifically health insurance, two main groups of foreigners reside in Turkey. First group of foreigners is the working group, who came to and resides in Turkey for occupational reasons. These persons, in general, are already under the insurance coverage through Social Security practices and/or employer group health insurance since they are in Turkey due to employment agreements.

The second group consists of the ones who prefer to live and acquire immovable property in the sea shore cities of Turkey and the ones who reside in Turkey for educational purposes. For this second group, as of April 2014, it became mandatory to have general health insurance under the new legal regime.The Law on Foreigners and International Protection was entered into force on 11 April 2014. Please click here for the circular on the mandatory health insurance to be obtained by the foreigners under the new law and regulation.

The private health insurance to be made for the residency permit applications is not only a formality to be submitted to the public authorities but also a valid insurance which could be used if and when needed. Contracting unexpected health problems or having an accident may cause serious amount of expenses. Laboratory analyses, medical charges, hospital fees and similar expenditures may reach to an intolerable level. Therefore, having a health insurance policy will provide an important support to meet those expenses.

Foreigners in Turkey are under “Health Insurance” requirement.

Important Note : Minor Surgery, Surgical Operation, Daily Average Treatment (Non-Surgical treatment), Intensive Care (Non-Surgical treatment), Care and Treatment at Home, Post-Operation Physiotherapy (% 60 Payment Rate And 10 Sessions), Non-Contracted Physician (% 60 Payment Rate) ; Shall be covered from the Benefit for IN PATIENT TREATMENT

Physician Examination, Medicine, Laboratory, X-Ray, Physioteraphy, Advanced Diagnostic Methods&Medical Observ.-Treat., Medical Supplies, Network Doctor (0 Payment Rate And 2.000,00 TRY With Gross Annual Limit); Shall be Covered from the Benefit for OUT PATIENT TREATMENT.

(**) Please check if the pages are complete. Additionally, Allianz Health Provider List that is an unseparable part of your policy is offered with your policy as a booklet. The Company has the right to make changes in this list.

COVERAGE (I): The expenses are covered by the way of deduction from the limit for Domestic Contracted Health Providers.
COVERAGE (II): The expenses are covered by the way of deduction from the limit for Domestic Non-Contracted Health Providers.


Sigortacılık uygulamaları ve özellikle sağlık sigortaları açısından, ülkemizde yaşayan yabancıları iki ana gruba ayırabiliriz.

Birinci grup yabancılar, ülkemizde çalışan diğer bir deyişle iş nedeniyle Türkiye’ye gelen ve yerleşen yabancılardır. Bu kişiler, genellikle, iş anlaşmaları çerçevesinde ülkemizde bulundukları için, gerek Sosyal Güvenlik uygulamaları gerekse işveren grup sağlık sigortası paralelinde sigorta koruması kapsamındadırlar.

İkinci grup yabancılar ise, Türkiye’nin kıyı şehirlerinde gayrimenkul edinip ülkemizde yaşamayı seçenler ile eğitim amaçlı Türkiye’de ikamet eden öğrencilerdir. Bu durumdaki yabancılar için 2014 Nisan ayında yapılan yasal düzenlemelerle genel sağlık sigortası yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında yabancılar için zorunlu sağlık sigortası genelgesi için tıklayınız.

İkamet izni başvuruları kapsamında yaptırılacak özel sağlık sigortası yalnızca yetkili makamlara ibraz edilecek bir formalite olmayıp gerektiğinde kullanılabilecek geçerli bir sigortadır. Beklenmedik hastalıklarla karşılaşmak ya da bir kaza geçirmek, ciddi miktarda harcamaya neden olabilir. Yapılacak bir takım laboratuvar analizleri, hastane ve doktor muayene ücretleri, ilaç ve benzeri bakım ve tedavi giderleri, altından kalkılmayacak boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle bir sağlık sigortası poliçesi edinmek, bu tür harcamaların karşılanması açısından önemli bir destek te sağlayacaktır.

Türkiye’de yabancılar “Sağlıkta Sigorta”lı.

Önemli Not : Küçük Cerrahi, Ameliyat, Ortalama Günlük Tedaviler (Ameliyatsız Tedavi), Yoğun Bakım (Ameliyatsız Tedavi), Evde Bakım ve Tedavi, Operasyon Sonrası Fizik Tedavi (` Ödeme Oranı 10 Seans), Anlaşmasız Doktor (` Ödeme Oranı ve TTB ile); YATARAK TEDAVİLER kapsamında karşılanır.

Doktor Muayene, İlaç Laboratuar, Röntgen, Fizik Tedavi, İleri Tanı Yöntemleri ve Tıbbi Gözlem-Tedavi, Tıbbi Malzeme, Uzman Network (0 Ödeme Oranı ve 2.000,00 TL Brüt Yıllık Limit ile); AYAKTA TEDAVİLER kapsamında karşılanır.

(**) Teminat ve hizmetlerin poliçe türüne göre kullanımı, poliçe ekinde sunulmuş olan Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi ve Kullanım Çizelgesi’nde detaylı olarak açıklanmıştır. Şirketin poliçe dönemi içerisinde bu listede değişiklik yapma hakkı saklıdır.

DAHİLDİR (I): Yurtiçi Anlaşmalı Sağlık Kurumu limiti ile aynı limit içerisinde karşılanır.
DAHİLDİR (II): Yurtiçi Anlaşma Harici Sağlık Kurumu limiti ile aynı limit içerisinde karşılanır.