SAĞLIK KURUMU

Özel kanunları uyarınca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak, sürekli kontrol edilen özel işletmeye veya kamuya ait yataklı ve/veya ayakta tanı, tedavi hizmetlerini veren kurumlardır.


ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU

Sigortalı adına Ayakta ve/veya Yatarak tedavileri için doğrudan ödeme yapılan yani provizyon verilen sigorta şirketi ile anlaşmalı sağlık kurumlarıdır.


ANLAŞMA HARİCİ KURUM

Şirketin kurumsal web sayfasında yer alan “Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi”nde bulunmayan veya bu listede bulunduğu halde “Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesine” göre poliçe ve/veya ilgili teminat için geçersiz olduğu belirtilmiş sağlık kurumlarıdır.


ANLAŞMALI ECZANE

Anlaşmalı  veya anlaşmasız tüm sağlık kurumlarında tedavi gören sigortalıların, anlaşmalı veya anlaşma harici doktor reçete etmiş olsa dahi reçete karşılığı ilaçlarını e-eczanelerden direkt provizyon alınabilen eczanelerdir.


RAHATSIZLIK

Ergin bir insanın doktara başvurmasını gerektirecek şekilde ortaya çıkan anormal psikolojik veya fiziksel belirtidir.


HASTALIK

Sigortalının, psikolojik ya da fiziksel fonksiyonlarında, organlarında veya sistemlerinde bir doktor tarafından belirlenen bozulmanın, tıbbi bir tetkik, tedavi veya müdahale gerektirmesi durumudur.


HASTALIK SÜRPRİMİ

Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan veya sigorta süresi içerisinde ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi sonucunda , bu risk/riskler için kişinin poliçe prim’ine belli oranda ek prim ilave edilerek bu risk’in teminat kapsamı içine alınmasıdır.


İSTİSNA

Poliçe başlangıç tarihinden önce varolan veya sigorta süresi içerisinde ortaya çıkan risklerin (rahatsızlık ve/veya hastalıkların) sigortacı’nın değerlendirmesi sonucunda sigorta teminatı dışında bırakılmasıdır.


MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK

Poliçenin başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış olan her türlü rahatsızlık veya hastalıktır.


OTOMATİK YENİLEME GÜVENCESİ

Poliçenin ilk yenileme yani 1.yılı sonunda yapılan tıbbi risk inceleme neticesinde poliçeye bu yılı itibari ile 2 yıl boyunca tekrar tıbbi risk incelemeye tabi tutulmayarak mevcut poliçe ve mevcut uygulamalar ile yenileme güvencesidir.


ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ

Sigortalılık süresinin kesintisiz 3 yıl devam etmesi koşulu ile; poliçeye Ömür Boyu Yenileme Garantisi (ÖBYG) poliçe kullanımları ve sağlık durumu tıbbi risk inceleme yapılarak verilen güvencedir. ÖBYG verilen poliçeler için tekrar tıbbi risk inceleme yapılamamaktadır. ÖBYG verilen sigortalıların bu hakkı kazandıktan sonra ortaya çıkan hastalıkları, poliçe yenileme dönemlerinde teminat kapsamı dışında bırakılmaz ve sürprim uygulanmaz.


SAĞLIK GİDERİ

Poliçe süresi dahilinde risk ve tanı ve/veya tedavi işlemlerinin gerçekleşmesi şartıyla, sigortacının tıbbi gereklilik koşolunu sağlayan, doktor tarafından yazılı olarak planlanan tanı ve/veya tedavi işlemlerine ait fatura ve/veya makbuz asıllarında konu edilen giderlerdir.


PROVİZYON / E-PROVİZYON

Sigortacıdan, tahakkuk sırasında nihai olarak değerlendirme hakkı saklı kalmak koşulu ile onay bekleyen tazminat taleplerini ifade etmektedir.


SONRADAN ÖDEME

Sadece ameliyat, ameliyatsız tedavi, kemoterapi-radyoterapi-dializ teminatları için yetkili aile hekimi sevki ve/veya onayının olmadığı durumlarda sağlık giderinin önce sigortalı tarafındansağlık kurumuna ve/veya doktor’a ödenmesi ve daha sonra tedavi giderlerinin belgelendirilmesi sonuucunda belirtilmiş olan koşullar çerçevesinde sigortacı tarafından tazmin edilmesidir.


SAĞLIK KARTI

Poliçe sahiplerinin şahsına ait anlaşmalı kurumlarda provizyon sürecini hızlandırmak, müşteri çözüm hattından bilgi almayı sağlamak ve web sayfamızdan bilgilerine ulaşmak amacı ile belirlenmiş olan numaraların basılı olduğu bir karttır.


TAZMİNAT

Sağlık giderlerinin ilgili poliçe döneminde yer alan teminatlar, limitler ve limit ödeme yüzdesi dahilinde ödenen tutardır.


TAZMİNAT SÜRPRİMİ

Sigortalının poliçe döneminde oluşan tazminat toplamı sebebiyle yenileme poliçesine ilave edilen primdir.


TAZMİNAT TALEP FORMU

Sigortalının sağlık giderlerini sonradan ödeme kapsamında değerlendirilmesi için fatura aslı ve ilgili raporlar eşliğinde tazminat talebini sunarken doldurması gereken form.