YATARAK TEDAVİ TEMİNATI

Yatarak Tedavi, kişilerin tıbbi gereklilik neticesinde ameliyatlı veya ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedavileri için geçerli olan bir teminattır.

Hangi uygulamalar yatarak tedavi kapsamında kabul edilir.

 • Ameliyat
 • Ameliyatsız Tedavi
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi- Radyoterapi-Dializ
 • Kemoterapi- Radyoterapi-Dializ Tetkik
 • Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi
 • Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem Tedavi
 • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Evde Bakım ve Tedavi
 • Yapay Uzuv
 • Türkiye’de Tedavisi Olmayan Yatarak Tedaviler
 • Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü
 • Kontrol Mamografi
 • PSA Tarama
 • Ambulans
 • Acil Yardım Hizmeti

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

 

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI

Ayakta tedavi, teşhis ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde yapılan doktor muayenesi, ilaç, her türlü laboratuar tetkikleri ve röntgen ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Hangi uygulamalar ayakta tedavi kapsamında kabul edilir.

 • Doktor Muayene
 • İlaç ve Aşılar
 • Laboratuar Tetkikleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Röntgen
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Not: Ayakta tedavi teminatı tek başına alınamaz. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

 

HAMİLELİK VE DOĞUM TEMİNATI

Normal doğum, sezeryan, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tedavilere ait giderler bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Not: Hamilelik ve Doğum teminatı tek başına alınamaz. 

Gebelik Rutin Kontrolleri: Poliçede tercih edilmiş olması ve ayakta tedavi teminatının alınması durumunda Doğum Teminatı kapsamında değerlendirilir.

Yenidoğan Paketi: Bebeğin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yapılan muayene ve rutin tetkik giderleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Allianz BEBEK: Annenin şirketimizde poliçesinin olması ve doğumda 5 aylık bekleme süresini geçirmiş olması şartı ile bebeğin doğumunu takiben  poliçeye kaydının yapılmasıyla birlikte Allianz Bebek kapsamında “Ömür Boyu Yenileme Güvencesi” hakkı verilir.

Not: Çoğul gebeliklerde yenidoğan paket limiti her bebek için ayrı ayrı verilir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

 

DİŞ VE GÖZLÜK TEMİNATI

Diş ve Gözlük teminatı, poliçede tercih edilmiş  olması kaydıyla poliçede yazılı limitler ve oranlar dahilinde bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Not: Diş ve Gözlük teminatı tek başına alınamaz. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

 

EK HİZMETLER MODÜLÜ
Ek Hizmetler Modülü, poliçede tercih edilmiş olması kaydıyla geçerlidir.
Sağlık Tarama (“Check-up”) Teminatı
Prestij Paket Teminatı

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

 

FERDİ KAZA SİGORTASI

Sigortalının bir kaza sonrası vefat etmesi veya sürekli sakat kalması halinde “Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları” çerçevesinde yeni iş poliçelerde 18-64 yaş arası, (yenilemelerde 75 yaşa kadar devam ettirilmek üzere) sigortalılar için belirtilen limitler dahilinde geçerli olacaktır.

 

HAYAT TEMİNATI

Hayat teminatı, “Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş” tarafından sağlanmakta olup, yeni iş poliçelerde 18-49 yaş arası (yenilemelerde 65 yaşına kadar) sigortalılar tarafından tercih edilebilir. Bu teminatın verilebilmesi için her yıl Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş tarafından risk değerlendirmesi yapılır.

Hayat teminatı, sigortalının ecelen, kazaen veya hastalık sonucu vefat etmesi halinde poliçenin ekinde verilen “Hayat Sigortası Genel ve Özel Şartları” çerçevesinde poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerli olacaktır.

 

SAĞLIK SİGORTASI VERGİ İNDİRİMİ

Sağlık Sigortaları için ödenen primlerin vergi matrahından indirilmesidir.

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, Sağlık Sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler.

Sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.