Doğum Modülü

Doğum Modülü, poliçede kendisi veya eşi konumunda yer alan 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar tarafından tercih edilebilir.

Bu modül, poliçede tercih edilen Network, coğrafi kapsam, teminat kapsamı, teminat limitleri, ödeme yüzdeleri (katılım payları) dahilinde geçerlidir.

Doğum Modülü’nün yürürlüğe girmesi için, “Bekleme Süreleri ve Teminat Hakedişleri” maddesindeki şartlar sağlanmalıdır.

Doğum Modülü Bekleme Süresi
Sigortalının Doğum Modülü alabilmesi için hamile olmaması gerekmektedir. Doğum Modülü bulunan poliçede hamilelikle ilgili giderlerin karşılanabilmesi için sigortalının tercih etmiş olduğu Network’e göre 5 veya 18 ay bekleme süresi uygulanmaktadır. Bu süre poliçe üzerinde belirtilecektir.

Doğum Paketi
Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen Doğum Paketi limiti ve ödeme yüzdeleri kapsamında karşılanır. Poliçede ayrıca tercih edilmesi durumunda gebelik rutin kontrolleri de Doğum Paketi limiti ve ödeme yüzdeleri kapsamında karşılanır.

Limitsiz Doğum Paketi tercihlerinde, paketten limitsiz faydalanabilmek için giderlerin “poliçede belirtilen Network’te” gerçekleşmesi koşulu aranmaktadır.

Yurtdışında gerçekleşen;

  • Normal doğum, sezaryen, gebelik komplikasyonları ile ilgili giderlerin karşılanabilmesi için poliçede Yatarak Tedavi Modülü’nde yurtdışı teminatı,
  • Gebelik rutin kontrolleri ile ilgili giderlerin karşılanabilmesi için poliçede Ayakta Tedavi Modülünde yurtdışı teminatı, tercih edilmesi gerekmektedir. Bu giderler, Doğum Paketi için poliçede belirtilen Yurtdışı Sağlık Kurumu limit ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Doğum
Normal Doğum ve Sezaryen poliçede belirtilen “Doğum” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

Gebelik Komplikasyonları Tedavi
Gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar [hiperemezis, abortus (zorunlu küretaj dâhil), preeklampsi gibi], lohusalıkla ilgili sağlık giderleri, doğum ve sezaryene ait komplikasyonlar, poliçede belirtilen “Gebelik Komplikasyonları Tedavi” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

Gebelik Rutin Kontrolleri
Gebelik Rutin Kontrolleri, poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerlidir.
Gebelik gerçekleştikten sonra gebelik ile ilgili her türlü takip ve tetkikler (periyodik doktor muayeneleri, TORCH, amniosentez, NST, Down üçlü tarama testi gibi), “Gebelik Rutin Kontrolleri” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

Yenidoğan Paketi
Bebeğin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yapılan muayene ve rutin tetkik giderleri [yeni doğan bebek kan grubu belirleme, metabolik tarama testi, otoakustik emisyon (işitme testi) gibi], “Yenidoğan Paketi” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

Çoğul gebeliklerde yenidoğan paket limiti her bebek için ayrı ayrı uygulanacaktır.

Yukarıda bahsedilen giderler dışında bebeğe ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanır.

Allianz Bebeği

Allianz Bebeği, bebeğinize doğar doğmaz verebileceğiniz en güzel hediyelerden biridir. Sigortalının poliçesinde “Doğum Modülü” bulunması ve bu modülde yer alan teminatlardan yararlanmaya hak kazanmış olması koşuluyla, doğan bebekler, doğum tarihlerinden itibaren 60 gün içerisinde Sigortacıya bildirim yapılarak poliçe kapsamına dahil edilmeleri durumunda Allianz Bebeği olarak kabul edilirler.

Peki “Allianz Bebeği” olmanın avantajları nelerdir?

1. Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilir.
2. “Teminat Dışı Kalan Haller ve İstisnai Durumlar” maddesinin 3. bendinde yer alan “İstisnai Durum” bölümünde belirtilen hastalıklar / rahatsızlıklar sigorta başlangıç tarihi itibari ile kapsam dahilindedir. (Hastalık ek primi uygulanabilir.)

Doğum tarihinden itibaren ilk 15 günlük süre içerisinde yapılacak başvurularda;
• Sigorta başlangıç tarihi, doğum tarihi olarak kabul edilir.
• İstisna uygulanmaz.
Doğum tarihinden itibaren 16-60’ıncı günler arasında yapılacak başvurularda ise;
• Sigorta başlangıç tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
• Doğum tarihi ile poliçeye giriş tarihi arasında geçen sürede ortaya çıkan edinsel hastalıkları için istisna uygulanabilir.

“Allianz Bebeği” olarak poliçeye girişi yapılan sigortalıların doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde oluşan Erken Doğum (Prematürite) ve Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) ile ilgili sağlık giderlerinin poliçe giriş tarihinden sonraki kısmı “Yatarak Tedavi Modülü” altında poliçede belirtilen “Prematürite” limit ve ödeme yüzdesiyle karşılanır.

Not: Doğum tarihlerinden itibaren Sigortacıya bildirim yapılmayarak ilk 60 gün içerisinde poliçe kapsamına dahil edilmeyen bebekler, Allianz Bebeği olarak kabul edilmezler ve bu bebeklerin sigortaya kabulünde standart yeni giriş kuralları uygulanır.