Yatarak Tedavi Modülü
Sigortalılar poliçede tercih edilen Network, coğrafi kapsam, teminat kapsamı, teminat limitleri, muafiyeti, ödeme yüzdeleri (katılım payları) dahilinde Yatarak Tedavi Modülü’nden faydalanabileceklerdir.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü, Kontrol Mamografi, PSA Tarama gibi ayakta tedavi hizmetleri Yatarak Tedavi Modülü’nün altında sunulmaktadır.

Yatarak Tedaviler
Ameliyat, Ameliyatsız Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz Tedavi ve Tetkikleri, Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi, Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem Tedavi, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım ve Tedavi, Tıbbi Malzeme ile Ambulans giderleri “Yatarak Tedaviler” limiti ve ödeme yüzdesi kapsamındadır.

Yatarak Tedavi modülünde yurtdışı teminatı tercih edilmiş ise, poliçede yurtdışında geçerli olduğu belirtilen teminatlar, Yurtdışı Sağlık Kurumu limit, muafiyet ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar
Sigortalının, aşağıda detayları verilen ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor (operatör, asistan, anestezist gibi), ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaçlara ilişkin sağlık giderleri, “Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar” teminatı kapsamında poliçede belirtilen limit, muafiyet ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.
“Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar” teminatı limitsiz olarak tercih edilmiş ise, sigorta yılı içinde hastanede yatış süresi 180 gün ile sınırlıdır. Normal oda yatışları 1 gün, yoğun bakım yatışları 2 gün üzerinden hesaplanarak, toplam yatış süresi olan 180 günden düşülür.

Ameliyat
Tedavinin cerrahi müdahale ile mümkün olacağı doktor tarafından belgelenen ve tıbben ameliyat tanımına giren tedavi giderleri, vücut içi pompalar, meme kanseri ve kaza sonucu estetik ameliyatları, memenin kanser tedavisi sonrasında uygulanacak protez giderleri, ESWT/ESWL (şok dalga tedavisi) giderleri, Mol Hidatiform ve Dış Gebelik operasyon giderleri “Ameliyat” teminatı kapsamında karşılanır.

Aynı seansta bir veya birden fazla cerrahi işlem yapılması durumunda, “Sağlık Hizmet Tarifesi”nde değeri en yüksek olan işlem birimi dikkate alınarak teminat (Ameliyat ya da Küçük Cerrahi) belirlenir.

Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında teminat dışı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (doktor ücreti dahil), “Sağlık Hizmet Tarife”sine göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur. Teminat dışı kalan işlem için “Sağlık Hizmet Tarife”sine göre oranlanarak hesaplanan ödenmeyen kısım hasta payı olarak belirlenir.

Ameliyatsız Tedavi
Tedavinin ameliyat olmaksızın, hastanede veya yoğun bakım ünitesinde yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, tedavinin doktor ve/veya hastane raporlarıyla belgelenmesi koşuluyla, en az 24 saat hastanede yatılarak yapılacak tedavi giderleri, “Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Evde Bakım ve Tedavi
Sigortalının yatarak tedavi sonrası, tedavisini yürüten doktoru tarafından evde uygulanması istenen tıbbi tedavi planının, sigortalının hastaneden taburcu olurken Sigortacı tarafından onaylanması ve poliçe yılı içinde en fazla 8 haftaya kadar olmak koşuluyla, taburcu olduğu tarihten itibaren sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi evde bakım hizmet giderleri ve doktor raporuyla gerekliliği belirtilmiş tıbbi cihaz kiralama giderleri “Evde Bakım ve Tedavi” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Sigortalının Ameliyat, Ameliyatsız Tedavi teminatları kapsamında karşılanan bir kaza veya hastalığına ilişkin ameliyat veya yoğun bakım yatışı sonrasında, 60 gün içerisinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın poliçede belirtilen “Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Poliçe yılı içinde karşılanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri poliçede belirtilen seans adedi ile sınırlıdır. Ancak Yatarak Tedavi Modülü’nün limitsiz seçilmesi durumunda Anlaşma Harici Kurumlarda her bir işlem “Sağlık Hizmet Tarifesi” ile de sınırlıdır. Tedavinin birden fazla vücut bölgesine uygulanması durumunda her bölge 1 seans olarak değerlendirilir.

Sadece fizik tedavi sebebi ile uzayan yatışlarda fizik tedavi dışındaki giderler karşılanmaz.

Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik
Sigortalının, Ameliyat teminatı kapsamında karşılanan bir hastalığına ilişkin ameliyatından en fazla 60 gün önce veya sigortalının hastaneden taburcu olmasından en fazla 60 gün sonra aynı hastalığı ile ilgili olmak üzere yapılan röntgen, laboratuar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ilişkin işlemler ile taburculuk aşamasında yazılan reçete giderleri, poliçede belirtilen “Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Bu sağlık giderlerine ait gerekli belge ve faturaların ameliyat sonrasında Sigortacı’ya ulaştırılması durumunda, “sonradan ödeme” kapsamında karşılanır.

Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
Habis hastalıklar için yapılan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) poliçede belirtilen “Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz” teminat limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın kemoterapi,radyoterapi ile diyaliz tedavileri süresince tedavinin planlanması, kontrolü ve komplikasyonlarının takibi için gerekli olan laboratuvar tetkikleri, röntgen ve ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler poliçede belirtilen “Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tetkikleri” teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile karşılanır. “Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tetkikleri” teminat limitinin aşılması durumunda bu tetkik giderleri, poliçede yer alması halinde Ayakta Tedavi Modülü kapsamında karşılanır.

Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi
Resmi kurumlarca (adli, idari merciler) düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, sigortalının trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş ve diş eti ile ilgili her türlü tedavi giderleri, poliçede belirtilen “Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi” teminat limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem

Küçük Cerrahi
“Sağlık Hizmet Tarifesi”nde küçük ameliyat olarak belirtilen cerrahi girişimler (bir cilt kesisi yapılarak uygulanan tedaviler) ile cilt kesilerine müdahale, kırık redüksiyonları, alçı uygulaması, yabancı cisim çıkarılması, burun tamponu uygulama, kriyo ve elektrokoter işlemleri ve tam lezyon eksizyonu ile yapılan biyopsi işlemlerine ait sağlık giderleri, yatarak veya ayakta gerçekleştirilmiş olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın, poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi ile Küçük Cerrahi teminatı kapsamında karşılanır. Bu işlemlerin “Sağlık Hizmet Tarifesi”ne göre 150 birim ve üzerindeki uygulamaları ise “Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar” teminatı kapsamında karşılanır.

Küçük Cerrahi işlemlerinde “Acil Durum” tanımına uyan ve uygulanacak tedavinin veya işlemin poliçe kapsamına dahil olduğu durumlarda girişim sırasında kullanılacak malzeme/ilaç, ameliyathane, tahlil, röntgen, laboratuar, ileri tanı giderleri ve doktor ücretleri de “Küçük Cerrahi” teminatından karşılanır.

Ancak, “Acil Durum” tanımına uymayan durumlarda, bu girişimlerle ilgili olsa dahi; her türlü muayene, tahlil, röntgen, laboratuar, ileri tanı gibi tetkikler ve/veya reçete edilecek ilaçlar veya başka nedenlerle münferiden uygulanacak her türlü ilaç giderleri poliçede tercih edilmiş olması halinde, “Ayakta Tedavi Modülü” kapsamında karşılanır.

Aynı seansta bir veya birden fazla cerrahi işlem yapılması durumunda, “Sağlık Hizmet Tarifesi”nde değeri en yüksek olan işlem birimi dikkate alınarak teminat (Ameliyat ya da Küçük Cerrahi) belirlenir.

Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında teminat dışı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (doktor ücreti dahil), “Sağlık Hizmet Tarife”sine göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur. Teminat dışı kalan işlem için “Sağlık Hizmet Tarife”sine göre oranlanarak hesaplanan ödenmeyen kısım hasta payı olarak belirlenir.

Tıbbi Gözlem Tedavi
Ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına ve yapılan işlemin “Sağlık Hizmet Tarifesi”ndeki birimine bakılmaksızın, yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedavilere (gözlem/müşahede) ait sağlık giderleri poliçede belirtilen “Tıbbi Gözlem Tedavi” teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde kullanılacak malzeme, ilaç, doktor ücretleri ile “Acil Durum” tanımına uygun olması ve uygulanacak tedavinin veya işlemin poliçe kapsamına dahil olduğu durumlarda ilgili tetkik giderleri “Tıbbi Gözlem Tedavi” teminatı kapsamında karşılanır.
Ancak, “Acil Durum” tanımına uymayan durumlarda, bu tedaviler ile ilgili olsa dahi; her türlü muayene, tahlil, röntgen, laboratuvar, ileri tanı gibi tetkikler ve/veya reçete edilecek ilaçlar veya başka nedenlerle münferiden uygulanacak her türlü ilaç giderleri poliçede varsa, “Ayakta Tedavi Modülü” kapsamında karşılanır.

Omurga ve disk hastalıklarına yönelik olarak uygulanan (faset sinir denervasyonu, radyofrekans termokoagülasyon, transforaminal epidural enjeksiyon gibi) ağrı tedavilerine ait sağlık giderleri, “Sağlık Hizmet Tarife” birimi ile yatarak veya ayakta gerçekleştirilmiş olmasına bakılmaksızın, “Tıbbi Gözlem Tedavi” teminatı kapsamında karşılanır.

Ayakta Tedavi Modülü kapsamında ilaç teminatı bulunması ve uygulanacak ilacın kapsam dahilinde olması kaydıyla her türlü enjeksiyon bu teminat kapsamında karşılanır.

Tıbbi Malzeme
Sigortalının poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, aerochamber, nebulizatör, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbası, tekerlekli sandalye (doktor raporuyla kalıcı sakatlığın belgelenmesi durumunda) ve işitme cihazından (cihaz bakımı ve sarf bedelleri hariç) ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında poliçede belirtilen “Tıbbi Malzeme” teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Hastanede yatarak gerçekleşen veya evde bakım sırasında kullanılan ürostomi torbası, kolostomi torbası ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler ilgili teminatlar (Ameliyat, Ameliyatsız Tedavi, Evde Bakım ve Tedavi, Küçük Cerrahi) dahilinde karşılanır.

Ayakta Tedavi ve Doğum Modülleri kapsamında gerçekleşen tedavilere ait tıbbi malzemeler ancak poliçede ilgili modüller varsa bu teminat kapsamında karşılanır.

Ambulans
Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için “Allianz Çözüm Hattı”nı araması koşulu ile bu hizmetin verilebildiği bölgelerde “Ambulans” teminatından yararlanır.

Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna karayolu ile ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, Sigortacı’ya detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve Sigortacı’nın onayı ile hava veya deniz ambulans hizmeti Sigortacı tarafından verilir.

Suni Uzuv
Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu bir organın kaybolan fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan ve estetik amaç taşımayan parmak, el, kol, bacak ve vücuda implante edilen cihazlardan; ICD, PCA, Kalp Pili, koklear implantlar, insülin pompası ve göz protezi gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi ve Sigortacı’nın onaylaması koşulu ile poliçede belirtilen “Suni Uzuv” teminat limiti ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Türkiye’de Tedavisi Olmayan Yatarak Tedaviler
Hastalığın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye’de mevcut olmadığı yönünde sağlık kurulu kararının bulunması kaydıyla Yatarak Tedaviler teminatı yurtdışında limitli olarak tercih edilen poliçelerde ek yurtdışı Yatarak Tedavi teminatı olarak, Poliçe Özel ve Genel Şartları çerçevesinde yürürlüğe girer.

Söz konusu tedavi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye’de bulunup bulunmadığı üç hekimden oluşan bir sağlık kurulu kararıyla belirlenir.Sağlık kurulu sigortalıyı tedavi eden hekim, sigorta şirketi tarafından belirlenen hekim ile bu iki hekimin onayı ile belirlenecek üniversitede ilgili branşta öğretim görevlisi olan üçüncü bir hekimden oluşur. Sağlık kurulunun tedavinin Türkiye’de yapılamadığı konusunda çoğunluk oyuyla karar vermiş olması gereklidir.

Kontrol Mamografi
Poliçe başlangıç tarihinde 40 yaş ve üstü olan kadın sigortalıların yaptıracakları kontrol mamografiye ilişkin ücretleri, yılda bir defaya mahsus olmak üzere internet sitemizde yer alan “Özel Anlaşmalı Mamografi Tarama Merkezlerinde” önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

PSA Tarama
Poliçe başlangıç tarihinde 40 yaş ve üstü olan erkek sigortalıların yaptıracakları PSA taramaya ilişkin ücretleri, yılda bir defaya mahsus olmak üzere internet sitemizde yer alan “Özel Anlaşmalı PSA Tarama Merkezlerinde” önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü
Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Teminatı, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, anlaşmalı aile hekimi muayene ve yaşa göre değişen tetkik giderleri, tanımlı işlemlerle sınırlı olmak üzere internet sitemizde yer alan “Özel Anlaşmalı Aile Hekimliği Merkezlerinde” önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.
Aile Hekimi Muayenesi ile Genel Sağlık Kontrolü, poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.

Anlaşmalı Aile Hekimleri dışındaki Aile Hekimlerinden gelen muayene ve tetkik giderleri bu teminattan ödenmez, varsa Ayakta Tedavi modülü kapsamında değerlendirilir.

Genel Sağlık Kontrolü Tetkikleri 0-18 Yaş 19-40 Yaş 41 Yaş ve Üzeri
Hemogram + + +
Sedimantasyon + + +
Tam İdrar Tahlili + + +
Açlık Kan Şekeri + +
EKG + +
HDL Kolesterol + +
LDL Kolesterol +
Total Kolesterol + +
Kreatinin + +
PA AC Grafi + +
SGOT + +
SGPT + +
Ürik Asit +